top of page

ERICA-koulutus (Suomi 1.0)

ERICA-projektin keskiössä on edistää perheessä tapahtuvan lasten kaltoinkohtelun tunnistamista ja siihen puuttumista. ERICA-koulutuksen tavoitteena on lisätä lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten tietoa lasten kaltoinkohtelusta ja taitoa tunnistaa mahdollisimman varhain ne tilanteet, joissa lapsella saattaa olla riski joutua kaltoin kohdelluksi. Tavoitteena on myös lisätä ammattilaisten taitoa puuttua tällaiseen tilanteeseen mahdollisimman varhain. ERICA-koulutus koostuu kahdeksasta moduulista, jotka sisältävät monipuolista tietoa lasten kaltoinkohtelusta. Moduuleissa esitellään myös riskinarviointityökaluja, joiden avulla voidaan tunnistaa perheessä tapahtuvaa erimuotoista lasten kaltoinkohtelua.

EU.jpg

ERICA Kouluttajan käsikirja

ERICA Kouluttajan käsikirja on keskeinen osa koulutuskokonaisuutta. Käsikirjassa on ohjeet siihen, kuinka koulutusmoduuleita käytetään.

Voit ladata käsikirjan täältä.

Moduuli 1

Johdanto ERICA-projektiin.

Moduulissa 1 on yleiskatsaus siitä, mitä ERICA-koulutus sisältää.

M1F.png

Moduuli 2

Lapsen kehitys

Moduulissa 2 käsitellään sitä kuinka erimuotoinen lasten kaltoinkohtelu ja laiminlyönti saattaa vaikuttaa lapseen.

M2F.png
Moduuli 2: Lapsen kehitys -videot

Moduuli 3

Kaltoinkohtelun varhaiset merkit

Moduuli 3 on suunniteltu lisäämään koulutukseen osallistujien tietoa kaltoinkohtelun merkkien tunnistamisesta. Lisäksi tämän moduulin tavoitteena on lisätä koulutukseen osallistujien kykyä tunnistaa lasten kaltoinkohtelua ja laiminlyöntiä

M3F.png

Moduuli 4

Riskitekijöiden ymmärtäminen

Moduuli 4:n tavoitteena on lisätä koulutukseen osallistujien ymmärrystä erilaisista kaltoinkohtelun riskitekijöistä liittyen lapsiin, vanhempiin ja perheisiin.

M4F.png

Moduuli 5

Riskinarviointityökalut

Moduulissa 5 esitellään yleisiä riskinarviointityökaluja, joiden avulla voidaan tunnistaa eri muodoissa esiintyvää lasten kaltoinkohtelua. Tämän moduulin keskiössä on kehittää koulutukseen osallistujien kykyä käyttää erilaisia riskinarviointityökaluja. Tässä moduulissa esitellään myös Perheen tarpeiden tarkistuslista, verkkoapplikaatio, joka on kehitetty ERICA-projektissa.

M5F.png

Moduuli 6

Interventiot lasten kaltoinkohtelun ehkäisyssä

Moduulissa 6 esitellään interventioita, joita voidaan käyttää erilaisissa lapsen kaltoinkohteluun liittyvissä tilanteissa. Tässä moduulissa esitellään myös tuki-interventioita eri kehitysvaiheessa oleville lapsille. 

M6F.png
Lisämateriaalia:

Moduuli 07

Suojaavat tekijät

Moduulissa 7 käsitellään suojaavien tekijöiden roolia lasten kaltoinkohtelun ehkäisemisessä ja vähentämisessä. Tässä moduulissa esitellään myös, kuinka ammattilaiset voivat rakentaa/vahvistaa perheessä olevia suojaavia tekijöitä ja resilienssiä.

M7F.png
Moduuli 7: Suojaavat tekijät -video
Lisämateriaalia:

Moduuli 08

Koulutuksen tulosten arviointi

Moduulissa 8 esitellään koulutuksen arviointimetodit ja yksityiskohtainen ennen koulutusta ja koulutuksen jälkeen tapahtuva arviointi liittyen koulutukseen osallistujien taitoihin ja kompetenssiin.

Lisämateriaalia 

Tämän verkkosivuston sisältö edustaa ainoastaan sen tekijöiden näkemyksiä ja on yksinomaan heidän vastuullaan.
Euroopan Komissio ei ole vastuussa verkkosivuston sisällön käytöstä.

  Project Partners

bottom of page